Betegjogok

A Betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai

1.             A betegek jogai (Egészségügyi Törvény 6.§-25.§)

1.1         Az egészségügyi ellátáshoz való jog
Minden betegnek joga van – jogszabályban meghatározott keretek között – az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. A betegnek joga van az állapota által indokolt szakmai szintű egészségügyi szolgáltató és az Egészségügyi törvényben írt feltételek megvalósulása esetén az ellátást végző orvos megválasztásához. A beteg jogosult a megállapított diagnózissal, javasolt terápiával, egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalással kapcsolatban kezdeményezni más orvos általi vizsgálatot.

1.2         Az emberi méltósághoz való jog
Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. A betegen kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig – törvényben meghatározott – mértékben és módon korlátozható.

1.3         A kapcsolattartás joga
A kapcsolattartás jogát betegeink betegtársaik jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatják. A beteg gyógyintézeti elhelyezése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni.

1.4         Az Intézmény elhagyásának joga
A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog csak a törvényben meghatározott esetekben korlátozható.
A beteg távozási szándékát a kezelőorvosnak bejelenti, aki ezt a tényt a beteg egészségügyi dokumentációjában feltünteti.

1.5         A tájékoztatáshoz való jog
A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon, egyéniesített formában teljes körű tájékoztatást kapjon, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire és lelkiállapotára. Ez a tájékoztatás elsősorban kiterjed: a beteg egészségi állapotára, beleértve annak orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokra, beavatkozásokra, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeire, és kockázataira, tervezett időpontjára, a beteg döntési jogára, a lehetséges alternatív eljárásokra, az ellátás folyamatának és várható kimenetelének ismertetésére, javasolt életmódra.

1.6         Az önrendelkezéshez való jog
Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza.
A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen és az egészségügyi beavatkozás elvégzéséhez megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja.
Az invasív beavatkozásokhoz a betegnek írásban kell hozzájárulni, minden más esetben elegendő a szóbeli vagy ráutaló magatartással történő hozzájárulás.
Amennyiben a beteg cselekvőképtelen, a beleegyezés és a visszautasítás jogának gyakorlására a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában a törvényben meghatározott személyek jogosultak.
A beteg beavatkozásokba történő beleegyezését vélelmezni kell, ha a beteg egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes, és az Egészségügyi törvény szerinti nyilatkozó felkutatása késedelemmel járna, invasív beavatkozásnál pedig akkor, ha a felkutatási késedelem mellett még az is fennáll, hogy a beavatkozás késedelmes elvégzése maradandó károsodáshoz vezetne.
A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, illetve ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

1.7         Az ellátás visszautasításának joga
A cselekvőképes beteget a törvényben előírtak szerint megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Ennek részletes feltételéről bővebb tájékoztatást a beteg kezelőorvosától kérhet. A visszautasítást minden olyan esetben, amikor az súlyos vagy maradandó károsodáshoz vezetne, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes beteg esetén olyan beavatkozást, ami maradandó fogyatékossággal, vagy súlyos egészségkárosodással járna, nem lehet a törvényes képviselőnek visszautasítani. Cselekvőképes személy a jövőre nézve is visszautasíthat beavatkozásokat, ha olyan állapotba kerülne, hogy cselekvőképtelensége esetén nem nyilatkozhatna, de ezt csak közokiratban teheti meg. Speciális szabályai vannak a gyógyíthatatlan betegség esetén történő visszautasításnak.

1.8         Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
A beteg jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről, az egészségügyi dokumentációban szereplő adatairól tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni.

1.9         Az orvosi titoktartáshoz való jog
A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

2.             A betegek kötelezettségei (Egészségügyi Törvény 26.§-27.§)
A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az intézeti rendet.
A beteg – képességei és ismeretei szerint – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni, amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi.
A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.
A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása során nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

3.             A betegek jogainak érvényesítési rendje
Amennyiben a kórházi ellátással, vagy jogainak érvényesülésével kapcsolatban panasza van, azt jelezheti írásban vagy szóban az egészségügyi szolgáltatónál. Kezdeményezhet panaszeljárást a 2004. évi XXIX. törvény alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal előtt. Fordulhat az Igazságügyi Orvosszakértői Kamara mellett működő Közvetítő Tanácshoz. Az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központhoz tartozó betegjogi képviselőhöz.

Komárom-Esztergom megyében illetékes betegjogi képviselő:
Név:     Nagy Gabriella
Munkaidőben elérhető telefon:  06-20-4899-527
E-mail:     nagy.gabriella@obdk.hu